📜 PRAVIDLA

Hráč registrovaný na serveri Helixon súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Pravidlá sa vzťahujú na celý projekt vedeným Helixon.eu. (TS3, Discord, Minecraft...)

§ 1 ; Podvádzanie

§ 1.1/1 Hráč nesmie konať veci, ktoré vedú k jeho obohateniu alebo po strate druhého. Je zakázané zamlčania podstatné skutočnosti a uvedenie hráča do omylu.

§ 2 ; Nevhodný Skin

§ 2.2/1 Nevhodný skin obsahuje napríklad prvky nacizmu a sexuality. Za skin považujeme všetky jeho prvky vrátane napríklad cape.

§ 3 ; Nevhodné Meno

§ 3.3/1 Nevhodné meno obsahuje napríklad urážlivé a sexuálne prvky, vulgárné slová. Meno, ktoré odkazuje na hacky / cheaty je taktiež nevhodné. Meno sa nesmie podobať mene, ktoré používa člen A-tímu.

§ 4 ; Zneužitie Chyby Servera

§ 4.4/1 Hráč nesmie zneužívať akékoľvek chyby servera. Akonáhle hráč zistí nejakú chybu na serveri, je povinný ju ihneď ohlásiť.

§ 5 ; Povinností Hráča

§ 5.5/1 Hráč musí dodržiavať platné zákony Slovenskej a Českej republiky.

§ 5.6/2 Hráč je povinný na serveri dbať na zásady slušného správania. V prípade, že zásady slušného správania porušuje jeho spoluhráč / protihráč, mal by ho nahlásiť A-tímu.

§ 5.7/3 Hráč nesmie používať ani vlastniť upravené klienty, ktoré mu uľahčujú hru v Minecraftu (rôzne podporné nástroje, hacky, double click, multi click ...).

§ 5.8/4 Hráč nesmie podvádzať (žiadnym spôsobom).

§ 5.9/5 Hráč nesmie byť v jeden okamih na serveri pripojený cez viac ako 1 účet.

§ 5.10/6 Hráč musí používať iba vhodné meno, ktoré nie je vulgárné, neobsahuje rasizmus.

§ 5.11/7 Je zakázané si umelo zvyšovať štatistiky.

§ 5.12/8  PLATÍ LEN PRE MC - Je zakázané podávať otázky alebo priamo otvárať konverzácie ohľadom prevádzky servera. Napr. hostingu, pluginov a podobných... To isté platí pre web a ďalšie služby... Pre prípadne otázky alebo podrobnejšie konverzácie je potrebné to riešiť na Discorde v kanáli, ktoré vystihuje Vašu otázku/problém čo najpresnejšie. Podaním tiketu alebo odoslaním správy na podporu. V opačnom prípade, A-Tím Vám nie je povinný na správu odpovedať a podľa vlastného uváženia Vám môže udeliť až natrvalý trest.

§ 5.13/9 Hráč nesmie spamovať čet. Za spam môže byť považovaná akákoľvek nevhodná správa do četu - reklama, opakovanie rovnaké správy, nadávky a pod.

§ 5.14/10 Hráč musí mať nastavený vhodný skin.

§ 5.15/11 Hráč musí rešpektovať všetky nariadenia servera.

§ 5.16/12 Hráč nesmie akýmkoľvek spôsobom kaziť priebeh hry ostatným hráčom (cross Teaming, podkopávanie spoluhráčov, targetovánie druhých hráčov a pod.).

§ 5.17/13 Hráč nesmie zneužiť chyby servera a musí ju nahlásiť A-tímu alebo Vedeniu servera.

§ 5.18/14 Hráč nesmie poskytovať žiadne informácie o tom, ako obísť systém zabezpečenia proti podvádzaniu a o spôsoboch fungovania našich ochrán. Ďalej nesmie poskytovať informácie o inštalácii zakázaných cheatov alebo komukoľvek s inštaláciou (alebo nastaveniam) priamo pomôcť.

§ 5.19/15 Je zakázané šíriť akékoľvek informácie o serveri, ktoré nie sú verejne prístupné.

§ 5.20/16 Hráč nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužívať či zbytočne zaťažovať podporu servera.

§ 5.21/17 Je zakázané podporovať alebo propagovať hnutie, ktoré smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu zášť alebo zášť voči inej skupine osôb.

§ 6 ; Povolené Modifikácie:

§ 6.22/1 Všetky estetické modifikácie (napríklad shadery, jas).

§ 6.23/2 Všetky modifikácie, ktoré hráča informujú, alebo niečo indikujú (napríklad status brnenia, status efektov, minimapa, damage indicator)

§ 6.24/3 Módy zlepšujúcu výkon hry alebo zlepšujúce pripojenia k serveru (napríklad módy zlepšujúce FPS) Všetky modifikácie sú používané na vlastné riziko.

§ 7 ; Povinnosti Člena A-Tímu:

§ 7.25/1 V prípade, že nie je člen A-tímu AFK, musí hráčom vždy pomôcť alebo ich odkázať na podporu.

§ 7.26/2 Člen A-tímu sa musí snažiť udržiavať server v poriadku, ak je niekde problém, musí zakročiť.

§ 7.27/3 Člen A-tímu by mal v čase svojej prítomnosti riešiť ticket-systém a problémy hráčov.


§ 7.28/4 Člen A-tímu sa nesmie navyšovať nad ostatných hráčov.

§ 7.29/5 Žiadny z členov A-tímu nesmie hráčom poskytovať akékoľvek interné informácie (napríklad týkajúce sa spôsobu fungovania Anti-Cheat ochrany, informácie o poradách Admin-Tímu a iné).

§ 8 ; Rešpektovanie Hráčov / Členov A-Tímu

§ 8.30/1 Je zakázané komukoľvek (hráči alebo A-tímu) akokoľvek vyhrážať, snažiť sa ho zosmiešniť (či inak znevážiť alebo spochybniť jeho autoritu pred ostatnými hráčmi), uvádzať o ňom nepravdivé či nepotvrdené informácie.

Toto pravidlo sa týka nielen herného servera Helixon.eu, ale aj Facebook, Discord a akýchkoľvek verejne publikovaných príspevkov / fotiek. Závažnejšie porušenie tohto pravidla môže byť nahlásené príslušným úradom.


Hráč:

§ 8.31/2 Každý hráč je si rovný, a preto musí ostatných hráčov na serveri rešpektovať. Vyžadujeme od hráčov, aby pri hraní na serveri Helixon dbali na zásady slušného správania, boli láskaví a úctiví.

§ 8.32/3 Pri komunikácii musí hráč brať do úvahy, že na serveri hrajú aj mladší hráči, maloletý, a preto je nutné komunikovať slušne, bez vulgarizmov a bez zdieľania obsahu pre dospelých.

§ 8.33/4 Každý má právo na svoje súkromie, a preto nesmie nikto na serveri oznamovať ostatným hráčom akékoľvek osobné údaje, ani svoje.

§ 8.34/5 Hráč nesmie prejavovať žiadne prvky provokácie, diskriminácie, rasizmu a posmeškov.


Člen A-tímu:

§ 8.35/6 Každé rozhodnutie člena A-tímu je považované za rozhodujúce a ak s ním hráč nesúhlasí, musí sa obrátiť na Vedenie A-tímu, ktoré sťažnosť hráča vyrieši.

§ 8.36/7 Pri riešení problémov je nutné, aby hráč dbal na zásady slušného správania a udržal svoje nervy na uzde pri akejkoľvek situácii. Obe strany tak predídu zbytočným komplikáciám.§ 9 ; Banovanie

Hráč:

§ 9.37/1 V prípade, že hráč dostane ban neprávom (MC / TS3 / Discord), môže podať ticket so žiadosťou o unban a tam sa jeho ban prerokuje. Ak sa hráč snaží mariť alebo obchádzať svoje potrestanie, môže mu byť dĺžka trestu navýšená.

Člen A-tímu:

§ 9.38/2 Člen A-tímu má právo zabanovať hráča, ak porušuje akékoľvek pravidlo servera. Člen A-tímu musí uchovať dôkaz, ak trvá ban dlhšie ako 7 dní. Výnimkou sú bany na 30 a 60 dní. Vedenie servera dôkazy uchovávať nemusí.

§ 10 ; Zabezpečenie A Zdieľanie Herného Účtu

§ 10.39/1 Je nutné si účet poriadne zabezpečiť. K tomu slúži silné heslo a overenie originálneho Minecraft účtu. Každý hráč je zodpovedný za bezpečnosť svojho účtu. Ak niekto iný získa prístup k Vášmu účtu akýmikoľvek prostriedkami, stále zodpovedáte za svoj účet práve Vy. Zdieľať svoje prihlasovacie údaje ostatným hráčom je zakázané. Účet môže mať iba jedného používateľa.

§ 11 ; Reklama

§ 11.40/1 Každý hráč, vrátane členov A-tímu, nesmie písať do četu reklamu. Výnimkou sú hráči so skupinou "YouTuber", ktorí majú iné podmienky stanovené vedením servera. Za reklamu sa považuje akákoľvek priama propagácia (IP adresa, pozvánka na iný server a i.) Alebo ktorákoľvek URL adresa.

§ 11.41/2 Za reklamu sa nepovažuje reklama na video / YouTube kanál tvorcu, ktorý projekt Helixon.eu pozitívne propaguje. V prípade inzercie názvov svojich sociálnych sietí záleží na posúdení člena A-tímu, či takáto inzercia nie je nevhodná.


O potrestanie reklamy rozhoduje člen A-tímu!

§ 12 ; Preťažovanie Servera

§ 12.42/1 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom preťažovať výkon servera. Napr. Nadbytočné lietanie po mape, veľke časti načítania chunkov, item generátory, spam príkazov, náročné redstone obvody alebo pod.

§ 13 ; Osobné Údaje

§ 13.43/1 Ak sa hráč alebo člen A-tímu akýmkoľvek spôsobom dostane k akýmkoľvek osobným údajom ľubovoľného hráča (či člena a-tímu), je povinný zachovať mlčanlivosť a v žiadnom prípade ich nezdieľať s kýmkoľvek ďalším.

Výnimku tvorí Pravidlo: § 5.12/8, ktoré platí len pre Minecraft Server.

Vyhradzujeme si právo každý prípad porušenia pravidiel posudzovať individuálne. Každý registrovaný užívateľ na serveri Helixon.eu je povinný pravidelne kontrolovať zmeny týchto pravidiel, hraním na hernom serveri Helixon.eu potvrdzuje, že sa so všetkými pravidlami zoznámil, rozumie im a zaväzuje sa ich dodržiavať! Všetky tu uvedené pravidlá sú platné od 18.10.2021.

Aktualizované dňa: 14.12.2021

© Helixon.eu. Všetky práva vyhradené. | 2020-2024